Tau Tukad Badung? Nggak. Sungai Badung? Ndak. Pasar Badung tau? Tau. Nah disana kan ada sungai tuh, itu dah namanya Tukad Badung. Masak Tukad Badung aja nggak tau, kemana aja sih. Nah, sebelumnya kan udah pernah ada penyegaran nih di Tukad Badung di Gajah Mada nih, udah ada papingnya gitu di bantaran sungainya. Trus udah lebih bersih juga dari yang sebelumnya. ...